Licenses

TEERA Group

Home/

Licenses

ใบอนุญาตการปลูกกัญชา

เพื่อใช้ในงานวิจัย จำนวน 900 ต้น

ใบอนุญาตการปลูกกัญชง

เพื่อใช้ในงานวิจัย จำนวน 5,000 ต้น

ใบอนุญาตนำเข้ากัญชง

เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงสายพันธุ์