กัญชามีผลต่อ “สเปิร์ม” หรือไม่?

มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกัญชาและและผลกระทบโดยตรงต่อสเปิร์มและสมรรถภาพทางเพศของเพศชายอยู่หลายชิ้นแต่ผลการศึกษาไม่ได้ออกมาในทิศทางเดียวกันบ้างก็ว่ากัญชามีผลต่อสุขภาพของสเปิร์มบ้างก็ว่าผู้ใช้กัญชามีปริมาณสเปิร์มมากกว่าผู้ไม่เคยใช้!

จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยหลายชิ้นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Urology พบว่ากัญชาอาจส่งผลเสียต่อภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชาย มีผลต่อฮอร์โมน ความสามารถทางเพศและสามารถทำร้ายสุขภาพโดยรวมของสเปิร์มซึ่งสามารถลดระดับการเจริญพันธุ์ได้ในผู้ใช้กัญชาเป็นประจำ จากการทดลองในมนุษย์และสัตว์พบว่าการใช้กัญชาอาจทำให้จำนวนและความเข้มข้นของสเปิร์มลดลง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสรีระ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวและการมีชีวิตของสเปิร์มอันจะนำไปสู่การลดทอนความสามารถในการสืบพันธุ์

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาจาก Harvard University ในปี 2019จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1000 คนกลับพบว่าผู้ชายที่รายงานว่าใช้กัญชามีจำนวนอสุจิและระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนมากกว่าผู้ชายที่ไม่เคยใช้กัญชาในชีวิต ผลการศึกษานี้ถือว่าแตกต่างจากการศึกษาอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียของกัญชาต่อสมรรถภาพทางเพศ นักวิจัยชี้แจงว่าอาจจะมีตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้ชายที่มีระดับเทสโทสเตอโรนสูงกว่า มักจะมีจำนวนอสุจิที่สูงกว่าและก็จะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มในการใช้กัญชามากกว่า เป็นต้น

สรุปว่า กัญชามีผลต่อสุขภาพของสเปิร์มไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากในเพศชาย ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะมีบุตรยาก เช่น อายุ และสุขภาพ แต่เนื่องจากผลการศึกษาจากหลายแห่งออกมาคนละทิศทางจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความเกี่ยวข้องดังกล่าวต่อไป

Source: Cannigma/ Healthline

Tags :
Cannabis,กัญชา,การวิจัย,ผลกระทบ,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated