ผู้ประกอบการควรทราบ ขายกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ผู้ประกอบการควรทราบ ขายกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

(1) ขายโดยใช้เครื่องขาย (เพราะไม่สามารถตรวจสอบการเข้าถึงเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ฯลฯ)ได้

(2) ขายผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เพราะการขายออนไลน์จะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการเข้าถึงเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ฯลฯ)

(3) ขายช่อดอกกัญชา กัญชง นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

(4) ขายช่อดอกกัญชา กัญชง โดยวิธีการแจก แถม ให้หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นแล้วแต่กรณี

(5) ขายช่อดอกกัญชา กัญชง โดยกระทำในลักษณะที่แสดงถึงการลดราคา ณ จุดขาย

(6) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับช่อดอก กัญชา กัญชง แล้วแต่กรณี

(7) เร่ขายช่อดอกกัญชา กัญชง

(8)ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเกี่ยวกับ ช่อดอกกัญชา กัญชง มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ

(9) แสดงราคา ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคช่อดอกกัญชา กัญชง (10) ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการขายด้วยประการใดๆ

ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Tags :
กฎหมายกัญชา,กัญชง,กัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated