“สถานที่” ต้องห้ามในการใช้กัญชา กัญชง และสารสกัด

“สถานที่” ต้องห้ามในการใช้กัญชา กัญชง และสารสกัด ตามมาตรา 37/2 กำหนดว่าผู้ใดขายกัญชา กัญชง สารสกัด ในสถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

(1) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

(2)สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

(3)หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(4)สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก

(5)สถานที่ขนส่งสาธารณะ สนามบิน ท่าเรือ

(6)สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ได้มีประกาศกำหนด “ระยะห่าง”จากสถานที่ตามที่กล่าวมา เพื่อมิให้ขายกัญชา กัญชง สารสกัด และให้มีการจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้ทราบถึงเขตพื้นที่กำหนดด้วย

Tags :
กฎหมายกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated