Netflix and Cannabis : The Business of Drugs: Cannabis

เพราะมีค่าใช่จ่ายในการดำเนินงานรวมถึงค่าภาษีที่สูง และมีความซับซ้อนในเรื่องของการขอใบอนุญาตและการทำเอกสาร ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้จึงยังคงต้องทำธุรกิจอยู่ในตลาดมืด ส่วนผู้ที่สามารถลงทุนในธุรกิจนี้ได้อย่างถูกกฎหมายกลับกลายเป็นบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ที่มีเงินทุน

Photo credit: Pinterest/ Netflix

Tags :
กัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated