December 31, 2022

Home/

December 31, 2022

December 31, 2022

บทสรุปร่างเนื้อหาพรบ. กัญชา/กัญชง ประเทศไทย ปี 2565

สำหรับร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… ฉบับ กมธ. มีเนื้อหาโดยสรุปบางมาตราในร่าง พ.ร.บ. ได้แก่ 1. ปลูกในครัวเรือนต้องจดแจ้ง ปลูกเชิงพาณิชย์ นำเข้า ส่งออก ต้องมีใบอนุญาต ผู้ที่เพาะปลูกกัญชาหรือกัญชง หรือผลิต นําเข้า ส่งออก หรือขายกัญชา

Read More »

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated