January 23, 2023

Home/

January 23, 2023

January 23, 2023

“กัญชา” หนึ่งในปัจจัยหลักดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยทะลุ 10 ล้าน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยระบุ นอกเหนือจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง การผ่นปรนเรื่องการบริโภคกัญชาที่ถูกกฎหมาย เป็นปัจจัยสำคัญในการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้าประเทศไทย  Bloomberg รายงานด้วยว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือตลาดที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย โดยมองว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือการใช้กัญชาทางการแพทย์นั่นเอง ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของกัญชาในประเทศไทย สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือสื่อสารเกี่ยวกับกัญชาเพื่อทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวฉบับออนไลน์ชื่อ “10 Things Tourists need

Read More »

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated